top of page

Usługi psychologiczne

Potrzebujesz skorzystać z pomocy psychologicznej?

Zapoznaj się z ofertą.

Usługi psychologiczne: Witaj

W jakich obszarach pracuję?

  • kryzys sytuacyjny i życiowy (utrata pracy, rozpad związku, spadek samooceny i wiary w siebie),

  • kryzys egzystencjalny (trudność w określeniu swojej tożsamości, potrzeb życiowych, pragnień),

  • doznawanie przemocy (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej),

  • zaburzenia nastroju (depresja, depresja sezonowa, zaburzenia lękowe) 

  • trudność w tzw. kompetencjach miękkich jak: asertywność, komunikacja, inteligencja emocjonalna, radzenie sobie z krytyką, ze stresem.

Usługi psychologiczne: Info
Usługi psychologiczne: Tekst
3.png

Na czym polegają sesje psychologiczne?

Prowadzę poradnictwo psychologiczne, korzystając z technik psychoterapeutycznych. Co to oznacza w praktyce? Jest to forma wsparcia, w zaburzeniach nastroju, kryzysach życiowych i rozwojowych, która zmierza do nazwania problemu, przyjrzenia się emocjom, myślom oraz potencjalnym rozwiązaniom. 

Na sesjach psychologicznych będziesz mógł/mogła: 

  • określić obszary problemowe w swoim życiu

  • wyznaczyć krótkoterminowe i długoterminowe cele wynikające z Twojego problemu

  • otrzymać wsparcie psychologiczne (interwencję kryzysową, rozmowę psychologiczną) 

  • jeżeli psycholog uzna to za potrzebne — otrzymać diagnozę psychologiczną lub omówić wynik kwestionariusza zleconego przez psychologa

  • otrzymać rekomendację udania się do innego specjalisty (np. psychiatry i/lub innego specjalisty zdrowia fizycznego, lub psychicznego)

Czas trwania poradnictwa psychologicznego zależy od Ciebie. Każdy potrzebuje innego tempa pracy. 

Usługi psychologiczne: Info
Zrzut ekranu 2019-08-02 o 14.55.37.jpg

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących mojej pracy i doświadczenia zawodowego?

Usługi psychologiczne: Info
bottom of page